Hệ thống Quản lý acc tạm dừng để bảo dưỡng từ 23h55 đến 0h15.